Klauzula informacyjna w związku ze świadczeniem usług podologicznych.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot Kosis Marcin Jażdżyk z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Legionów 57, 91-069 Łódź zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: gabinet@specjalistapodolog.pl lub telefonując pod numer: 577 877 200.
 2. Dane osobowe zbierane są w szczególności celu terapii, diagnozy podologicznej, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki podologicznej,  prowadzenia dokumentacji podologicznej związanej z udzielaniem świadczeń.
 3. Podstawa prawna podania danych osobowych wynika z art. 24, art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 ze. zm.); art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f), art. 9 ust. 2 lit. h) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO); art. 3 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.); innych właściwych przepisów prawa.
  1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, lub do dania przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkiem:
  2. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  3. dokumentacji podologicznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  4. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 4. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów wynikających z punktu 3.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, podmioty upoważnione na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 ze. zm.), biura informacji gospodarczej, podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, płatnicze, finansowo-księgowe, informatyczne.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pacjent posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Pacjent posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Pacjent zobowiązany jest do ich podania. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożliwość prawidłowe prowadzenia dokumentacji podologicznej i udzielania świadczeń.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.